Termes i condicions d'ús

Protecció de dades

La Fundació Joan Miró (CIF: G 08428138), com a responsable del fitxer automatitzat, garanteix el ple compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal. Així, el client registrat en queda informat i dóna el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents a la nostra botiga electrònica, així com també al tractament automatitzat dels mateixos per a les finalitats d’enviament de comunicacions comercials, incloent-hi les electròniques.

Aquest consentiment del client registrat és donat en el seu nom, per bé que en tot moment pot oposar-se a l’enviament d’aquestes comunicacions a través dels canals de comunicació habituals amb la Fundació.

La política de privacitat de la Fundació assegura, en tot cas, l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a miroshop@fundaciomiro-bcn.org.

El client registrat accepta que les seves dades puguin ser cedides, exclusivament per a les finalitats a què ens referim en el paràgraf primer.

L’acceptació, per part del client registrat, que les seves dades puguin ser tractades o cedides de la manera establerta en aquest paràgraf, té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, d’acord amb el que disposen els articles 6 i 11 de la LO 15/1999. En qualsevol moment es podrà denegar el consentiment donat o exercitar qualsevol dels drets esmentats a través dels canals detallats en el paràgraf anterior.

Compres

Les compres realitzades en aquesta botiga estan sotmeses a la normativa vigent i a la resta de la legislació concordant.

Les compres efectuades estan subjectes al pagament de l’impost sobre el valor afegit (IVA), segons el que estableix la normativa vigent per a les persones físiques o jurídiques residents en Estats membres de la Unió Europea i per a aquelles residents en països extracomunitaris.

Les despeses corresponents a aranzels i duanes no estan incloses en el preu del producte; per això, si es traspassa alguna duana pot ser que això tingui algun cost assimilat a la compra, que va a càrrec del comprador.

Venda dels productes

Les característiques i preu dels productes apareixeran en pantalla i seran els corresponents als mateixos excepte en cas d'error o omissió. Els articles estaran disponibles per a la seva venda fins a final d’existències. Els preus indicats en pantalla són en euros, inclouen l'IVA, són els vigents i són vàlids en el moment de l’acceptació de la comanda per part nostra, excepte en cas d'error gràfic o omissió.

Les ofertes estan degudament marcades i identificades com a tal. El seu termini de validesa és efectiu mentre apareixen al web. L’acceptació d’una comanda implica l’acceptació de les nostres condicions generals. La confirmació de comanda enviada per nosaltres no té validesa com a factura.

Formalització de la comanda

L’estat de la comanda es podrà consultar durant el seu transport mitjançant el codi de seguiment que l’empresa transportista enviarà per SMS o correu electrònic.

Quan una compra ha de ser enviada a una adreça diferent de la que apareix a les dades del client, la factura sempre s’haurà d’enviar a l'adreça del client, que en qualsevol cas és la persona que ha de fer efectiu el pagament de la comanda. El tiquet o factura que emet la Fundació té validesa com a garantia del fabricant. La gestió interna de la comanda es fa en un termini aproximat de 24 a 48 hores. Els terminis de lliurament estipulats tindran efecte des del moment que el nostre transportista rebi la mercaderia per fer efectiu l’enviament, segons el servei corresponent a la modalitat d’enviament utilitzada. Els productes s’enviaran a l’adreça de lliurament que el client ens indiqui.

Es pot anul·lar una comanda ja realitzada sempre que aquesta no hagi arribat a la fase d’enviament. Aquesta cancel·lació es pot fer mitjançant el formulari de contacte o bé trucant al telèfon (+34) 93 443 94 70.

Garantia de Satisfacció

Si el client no queda satisfet amb els productes adquirits a la nostra botiga electrònica, els podrà retornar en un termini no superior a 7 dies, comptats a partir de la recepció del producte. Les devolucions s’han de trametre a ports pagats a la següent adreça: Parc de Montjuïc s/n 08038 Barcelona. Per qualsevol possible incidència o reclamació, us recomanem que ens envieu un correu electrònic a miroshop@fundaciomiro-bcn.org.

Les normes respecte a les devolucions (regulades per la Llei del 15/1/96 número 7/1996) són les següents:

  • No s’admetran devolucions que no arribin en el seu embalatge original i amb el producte en perfecte estat.
  • Els productes que puguin ser reproduïts o copiats amb caràcter immediat (discs compactes, programari, pel·lícules de vídeo, llibres, etc.) no s’admetran a devolució tret que siguin defectuosos; en aquest cas es canviarà el producte per un de nou d’idèntiques característiques. Això inclou productes de maquinari que incloguin controladors i/o programes per instal·lar i funcionament.
  • Danys en el transport: si en rebre la mercaderia el client descobreix que aquesta té danys de transport, cal que ho notifiqui immediatament al transportista i contacti amb nosaltres a miroshop@fundaciomiro-bcn.org. Quan la devolució és del client cap a nosaltres, el client és responsable dels danys que es puguin produir durant el transport.

Garantia Oficial

Es facilitaran al client les adreces dels Serveis d’Assistència Tècnica més propers al seu domicili. Tant l’enviament com les despeses que poguessin generar la reparació o assistència dels productes en garantia, seran regulats pel condicionat particular de garantia de cada fabricant.

Informació legal

Queda prohibit qualsevol acte de reproducció dels continguts del web, total o parcialment, en qualsevol forma o mitjà, ja sigui mecànic, electrònic, reprogràfic o qualsevol altre, així com qualsevol acte de difusió, comunicació pública o distribució, sense que la Fundació Joan Miró o els seus legítims propietaris ho hagin autoritzat prèviament per escrit.

La representació gràfica de la imatge de la Fundació Joan Miró constitueix una marca registrada de la qual és titular la Fundació Joan Miró, la qual cosa li confereix el dret exclusiu a utilitzar-la, així com també la facultat d'impedir-ne l'ús per a tercers no autoritzats. Queda expressament prohibida la reproducció de la imatge de la Fundació Joan Miró en qualsevol suport i per a qualsevol fi, sense el consentiment previ per escrit de la mateixa Fundació.