Sol·licitud per filmacions i fotos a la Fundació Joan Miró

La Fundació Joan Miró és un Centre d’Estudis d’Art Contemporani dedicat a l’estudi i divulgació de l’obra de Joan Miró i d’altres artistes dels segles XX i XXI. Per la singularitat de l’edifici, obra de l’arquitecte Josep Lluís Sert, pel seu entorn, i per la riquesa de la seva col·lecció, la Fundació és un espai inspirador i fotogènic per fer-hi filmacions i sessions de fotografia amb diferents finalitats.

Condicions generals de filmació i de sessió fotogràfica

1. Sol·licituds

El permís per utilitzar els espais de la Fundació Joan Miró amb finalitats comercials o publicitàries (catàlegs, reportatges, calendaris, fullets, guies...) s’ha de sol·licitar amb una antelació mínima de 2 setmanes.

En cap cas s’entendrà que el permís s’estén a la utilització de l’obra de Joan Miró. Per fotografiar o filmar obres de Joan Miró s’haurà de sol·licitar l’autorització prèvia a la Successió Miró C.B., que és qui controla els drets d’imatge de l’artista (Paula Pinya, tel. 971 723 500, rights@successiomiro.com).

Per peticions de premsa podeu adreçar-vos a press(ELIMINAR)@fmirobcn.org

2. Utilització de llum artificial

En cap cas es podrà filmar o fer fotografies en zones properes a les pintures i l’obra sobre paper de Joan Miró amb una exposició lumínica superior a 200 lux.

3. Cànons de filmació

Totes les filmacions i fotografies que es facin en els espais de la Fundació Joan Miró estaran subjectes als cànons següents:

1 localització

3.000 €

2 localitzacions

5.000 €

3 localitzacions

6.000 €

a partir de 4 localitzacions

8.000 €

manteniment i seguretat extres segons horari

 

IVA 21 %

 

Aquests cànons s’hauran de fer efectius juntament amb les despeses que es puguin generar per raons de seguretat o altres, les quals seran determinades per la mateixa Fundació.

El pagament dels cànons i les despeses s’efectuarà amb antelació a la utilització dels espais.

4. Autorització

L’autorització definitiva de la petició depèn en última instància de la Fundació i estarà subjecta, d’una banda, a les característiques de la sol·licitud, i de l’altra, a l’acceptació d’aquestes condicions per part del sol·licitant.

Aquesta autorització només serà vàlida per a la campanya que s’especifiqui en cada cas i sempre que el sol·licitant hi faci constar l’acceptació expressa de les condicions a les quals se sotmet.

Sol·licitant

Empresa

Altres

 
* Camps obligatoris