Llei de transparència

Publicitat de la informació relativa a les obligacions de transparència i bon govern segons  Llei 19/2013, de 9 de desembre.

La obligación de transparencia informativa derivada de esta ley, que es aplicable a las entidades privadas, es que la Fundació Joan Miró debe publicar de manera periódica y actualizada en su sitio web la siguiente información institucional y económica:

Informació institucional

La Fundació Joan Miró Centre d’Estudis d’Art Contemporani és una fundació civil privada, subjecta a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, i regida pels Estatuts i altres disposicions legals que li siguin d’aplicació sota el Protectorat de la Generalitat de Catalunya.

El seu domicili social és al Parc de Montjuïc, sense número, de la ciutat de Barcelona.

La Fundació es constituí el 7 d’abril de 1972, dedicada principalment a la difusió de l’obra de Joan Miró, a través de la col·lecció dels fons de la Fundació i d’exposicions d’art contemporani, com també la realització d’activitats complementàries com ara cicles de música, seminaris, espectacles infantils, activitats pedagògiques, etc.

La representació, el govern, l’administració i la disposició dels béns fundacionals depenen d’un Patronat, que en els seus orígens estava format per un grup d’intel·lectuals, artistes, amics i familiars de Joan Miró. Actualment el constitueixen un màxim de vint-i-cinc membres, entre els quals hi ha representants de la Generalitat de Catalunya, del Ministeri de Cultura i de l’Ajuntament de Barcelona, així com del món artístic i empresarial. Els membres del Patronat de la Fundació no perceben cap mena de retribució per l’exercici de les funcions pròpies del seu càrrec sota cap concepte ni per altres serveis. El director percep 102.615,94 euros per l’exercici de les seves funcions de direcció.

Membres dels òrgans de govern

Patronat de la Fundació Joan Miró

Membre Càrrec Representant
Sara Puig Alsina Presidenta Títol particular
Ana Vallés Vicepresidenta Títol particular
Josep M. Coronas Guinart Secretari Títol particular
Ignasi Aballí Vocals Títol particular
Frederic Amat Noguera Vocals Títol particular
Marta Clari Padrós Vocals Ajuntament de Barcelona
Lola Fernández Jiménez Vocals Títol particular
Jordi Foz Vocals Generalitat de Catalunya
Jaume Freixa Janariz Vocals Títol particular
Laia Gasch Casals Vocals Títol particular
Elsa Ibar Torras Vocals Generalitat de Catalunya
María Dolores Jiménez-Blanco Vocals Ministerio de Cultura
Ariane Lelong-Mainaud Vocals Títol particular
Robert Lubar Messeri Vocals Títol particular
Rosa Maria Malet Vocals Títol particular
Jordi Martí Grau Vocals Ajuntament de Barcelona
Andreu Mas-Colell Vocals Títol particular
Eva Prats Güerre Vocals Títol particular
Joan Punyet Miró Vocals Títol particular
Odette Viñas Gomis Vocals Títol particular

Membres del Patronat emèrit
Oriol Bohigas
Josep Colomer Maronas
Joan Gardy Artigas
Kazumasa Katsuta
Daniel Lelong
Antoni Vila Casas

Organigrama d’àrees

Director
Marko Daniel

Gerent en funcions
Marta Vilaró

Àrea artística

Coordinadora
Sònia Villegas

Col·leccions
Teresa Montaner

Exposicions
Martina Millà

Producció i registre
Jordi Juncosa

Programació pública i educació
Jordi Joan Clavero

Restauració
Elisabet Serrat

Biblioteca
Teresa Martí

Accessibilitat
Montse Quer

Àrea institucional

Coordinadora i cap de premsa
Elena Febrero

Comunicació
Anna Noëlle

Públics
Mercè Sabartés

Publicacions
Magda Anglès

Patrocini i mecenatge
Cristina Pallàs

Àrea de gestió

Coordinadora i cap d’administració
Marta Vilaró

Manteniment i seguretat
Ramon González

Informàtica
Josep Ciller

Llibreria i botiga
Mercè Híjar

Informació econòmica

Subvencions rebudes de les administracions

Les subvencions rebudes de les administracions públiques en els últims cinc anys es detallen per l’import en euros i en funció de la seva finalitat.

Administració Concepte 2016 2017 2018 2019 2020
             
Generalitat de Catalunya Funcionament / Activitat 418.841 559.810 556.887 552.229 1.180.324
Generalitat de Catalunya Per inversions 61.869     117.630 652.999
Ajuntament de Barcelona Funcionament / Activitat 827.819 1.085.009 1.118.761 735.946 1.735.009
Ajuntament de Barcelona Per inversions 605.000 200.000      
Ministerio de Cultura Funcionament / Activitat 70.000 70.000 90.000 90.000 90.000
Diputació Funcionament / Activitat         100.000
    1.983.529 1.914.819 1.765.648 1.378.175 3.105.333

Pressupost Fundació Joan Miró

El pressupost de la Fundació Joan Miró es detalla amb descripció de les principals partides i amb  informació sobre el seu estat d’execució.

EXECUCIÓ PRESSUPOST  PRESSUPOST 2020 REALITZAT  2020
           
INGRESSOS TOTAL € % TOTAL € % Executat % 
           
SUBVENCIONS INSTITUCIONALS 1.373.363 18,84 3.105.333 55,39 226
           
SUBVENCIONS PER ACTIVITATS ESPECÍFIQUES 978.897 11,30 813.981 14,52 83
           
INGRESSOS D’EXPLOTACIÓ 4.764.268 64,00 1.092.443 19,49 23
           
SUBVENCIONS EN CAPITAL  241.430 5,87 555.881 9,92 230
           
ALTRES INGRESSOS      38.245 0,68  
           
TOTAL INGRESSOS 7.357.958 100 5.605.882 100 76
TOTAL DESPESES 7.340.916 100 5.549.650 100 76
           
RESULTAT  17.042   -56.232    
           
DESPESES  TOTAL € % TOTAL € % Executat % 
           
PERSONAL 2.773.691 37,78 2.446.474 44,08 88,20
           
SERVEIS EXTERNS ATENCIÓ AL PÚBLIC 629.000 8,57 272.991 4,92 43,40
           
DESPESES D´EXPLOTACIÓ 1.630.191 22,21 1.180.939 21,28 72,44
           
ACTIVITATS 943.833 12,86 512.876 9,24 54,34
           
COMPRES 704.595 9,60 491.497 8,86 69,76
           
ALTRES DESPESES 659.606 8,99 644.872 11,62 97,77
           
TOTAL DESPESES ORDINÀRIES 7.340.916 100,00 5.549.650 100,00 75,60

Comptes anuals i informe d’auditoria de comptes

La Fundació Joan Miró presenta els seus comptes anuals auditats al protectorat de la Generalitat de Catalunya.

Comptes anuals 2020

Comptes anuals 2019

Comptes anuals 2018

Comptes anuals 2017

Comptes anuals 2016

Comptes anuals 2015

Comptes anuals 2014

Memòries anuals