Llei de transparència

Publicitat de la informació relativa a les obligacions de transparència i bon govern segons  Llei 19/2013, de 9 de desembre.

L’obligació de transparència informativa derivada d’aquesta llei, que és aplicable a les entitats privades, és que la Fundació Joan Miró ha de publicar de forma periòdica i actualitzada al seu portal web la següent informació institucional i econòmica:

Informació institucional

La Fundació Joan Miró Centre d’Estudis d’Art Contemporani és una fundació civil privada, subjecta a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, i regida pels Estatuts i altres disposicions legals que li siguin d’aplicació sota el Protectorat de la Generalitat de Catalunya.

El seu domicili social és al Parc de Montjuïc, sense número, de la ciutat de Barcelona.

La Fundació es constituí el 7 d’abril de 1972, dedicada principalment a la difusió de l’obra de Joan Miró, a través de la col·lecció dels fons de la Fundació i d’exposicions d’art contemporani, com també la realització d’activitats complementàries com ara cicles de música, seminaris, espectacles infantils, activitats pedagògiques, etc.

La representació, el govern, l’administració i la disposició dels béns fundacionals depenen d’un Patronat, que en els seus orígens estava format per un grup d’intel·lectuals, artistes, amics i familiars de Joan Miró. Actualment el constitueixen un màxim de vint-i-cinc membres, entre els quals hi ha representants de la Generalitat de Catalunya, del Ministeri de Cultura i de l’Ajuntament de Barcelona, així com del món artístic i empresarial. Els membres del Patronat de la Fundació no perceben cap mena de retribució per l’exercici de les funcions pròpies del seu càrrec sota cap concepte ni per altres serveis. El director percep 100.665,98 euros per l’exercici de les seves funcions de direcció.

Membres dels òrgans de govern

Patronat de la Fundació Joan Miró

Membre Càrrec Representant
Sara Puig Alsina Presidenta Títol particular
Ana Vallés Vicepresidenta Títol particular
Josep M. Coronas Guinart Secretari Títol particular
Ignasi Aballí Vocals Títol particular
Frederic Amat Noguera Vocals Títol particular
Marta Clari Padrós Vocals Ajuntament de Barcelona
Francisco Copado Carralero Vocals Fundació Pilar i Joan Miró
Lola Fernández Jiménez Vocals Títol particular
Jordi Foz Vocals Generalitat de Catalunya
Laia Gasch Casals Vocals Títol particular
Sònia Hernàndez Almodòvar Vocals Generalitat de Catalunya
Elena Juncosa Vecchierini     Vocals     Fundació Mas Miró
Isaac Sastre de Diego Vocals Ministerio de Cultura
Akiko Katsuta Vocals Títol particular
Ariane Lelong-Mainaud Vocals Títol particular
Robert Lubar Messeri Vocals Títol particular
Rosa Maria Malet Vocals Títol particular
Jordi Martí Grau Vocals Ajuntament de Barcelona
Andreu Mas-Colell Vocals Títol particular
Rafael Pardo Avellaneda     Vocals Títol particular
Carol Portabella Vocals Títol particular
Eva Prats Güerre Vocals Títol particular
Joan Punyet Miró Vocals Títol particular
Odette Viñas Gomis Vocals Títol particular

Membres del Patronat emèrit
Josep Colomer Maronas
Jaume Freixa Janariz
Joan Gardy Artigas
Kazumasa Katsuta
Daniel Lelong
Antoni Vila Casas

Organigrama d’àrees

Direcció

Marko Daniel

Gerència
Mària Vallés

Suport patrocini i mecenatge
Mar Núñez

Adjunta a Gerència
Marta Vilaró

Secretaria de Direcció
Graziel·la Cuairan

Àrea artística

Sònia Villegas

Col·leccions
Teresa Montaner
Elena Escolar
Ingrid Fontanet

Conservació preventiva i restauració
Elisabet Serrat
Toni Esparó

Oficina d’exposicions
Martina Millà
Ester Ramos
Dolors Rodríguez Roig
Véronique Dupas

Producció i registre
Jordi Juncosa
Ester Rabert
Imma Carballés
Enric Gili

Publicacions
Magda Anglès
Gemma Gallardo

Programació pública i social
Jordi Joan Clavero
Noemí Tomàs
Mercè Jarque
Montse Quer
Gemma Cervera
Blanca Arias (col·laboradora externa)
Marc Esquirol (col·laborador extern)

Àrea de comunicació i premsa

Elena Febrero

Continguts
Amanda Bassa
Alba Gómez (col·laboradora externa)

Àrea de finances

Eric Leroux

Administració
Astrid Dachs
Pedro Larrègle
Jordi Obach (col·laborador extern)
Susana Martínez (col·laboradora externa)

Infraestructures
Ramon González
Xavi Ortiz
Sergi Safont
Javier Rajoy
Beniamin Sabadus

Producció audiovisual
Jorge Bravo

TIC
Josep Ciller

Àrea de gestió de persones

Merche Rey
Pilar Jiménez (col·laboradora externa)

Àrea de màrqueting

Rosa María Jiménez

Marca
Anna Noëlle
Dani Zapater (col·laborador extern)
Laura Rodríguez Sentís (col·laboradora externa)

Públics
Mercè Sabartés

Àrea de negoci

Marta Vilaró

Llibreria i botiga
Mercè Híjar
Maria Acosta
Dèlia Bureta
Anna Felip
Alícia González
Xavi Jiménez
Federico Mihura
Barbara Rossi
Juli Tobaruela
Isabel Vidal
Irene Agui
Albert Jiménez
Pau Mondelo
Pablo A. Iglesias

Restaurant
Hortensia Contreras
Belén Reguera
Jordi Vargas
Juan Carlos Hernández
Sagrario Fernández
Ana Rosa Amorós
Begoña Epelde

Informació econòmica

Subvencions rebudes de les administracions

Les subvencions rebudes de les administracions públiques en els últims cinc anys es detallen per l’import en euros i en funció de la seva finalitat.

Administració Concepte 2016 2017 2018 2019 2020 2021
               
Generalitat de Catalunya Funcionament / Activitat 418.841 559.810 556.887 552.229 1.180.324 767.854
Generalitat de Catalunya Per inversions 61.869     117.630 1.127.205 150.000
Ajuntament de Barcelona Funcionament / Activitat 827.819 1.085.009 1.118.761 735.946 1.735.009 710.019
Ajuntament de Barcelona Per inversions 605.000 200.000      

350.000

Ministerio de Cultura Funcionament / Activitat 70.000 70.000 90.000 90.000 90.000

1.500.000

Diputació Funcionament / Activitat         100.000  
Diputació Per inversions           100.000
    1.983.529 1.914.819 1.765.648 1.495.805 4.232.538 3.577.873

Pressupost Fundació Joan Miró

El pressupost de la Fundació Joan Miró es detalla amb descripció de les principals partides i amb  informació sobre el seu estat d’execució.

EXECUCIÓ PRESSUPOST  PRESSUPOST 2021 REALITZAT  2021
           
INGRESSOS TOTAL € % TOTAL € % Executat % 
           
SUBVENCIONS INSTITUCIONALS 2.977.373 18,84

2.277.873

37,47 77
           
SUBVENCIONS PER ACTIVITATS ESPECÍFIQUES

907.700

11,30

694.101

11,42 76
           
INGRESSOS D’EXPLOTACIÓ

1.779.199

64,00

2.606.719

42,88

147
           
SUBVENCIONS EN CAPITAL 

505.890

5,87

416.862

6,86 82
           
ALTRES INGRESSOS 

35.000

  83.765 1,38  
           
TOTAL INGRESSOS

6.205.162

100

6.079.320

100 98
TOTAL DESPESES

6.200.971

100 5.918.760 100 95
           
RESULTAT  4.191  

160.560

   
           
DESPESES  TOTAL € % TOTAL € % Executat % 
           
PERSONAL

2.682.669

43,26 2.817.388 47,60 105,02
           
SERVEIS EXTERNS ATENCIÓ AL PÚBLIC 299.045 4,82

399.538

6,75 133,60
           
DESPESES D´EXPLOTACIÓ 1.733.266 27,95 1.644.310 27,78 94,87
           
ACTIVITATS 770.000 12,42 380.083 6,42 49,36
           
COMPRES 177.655 2,86 164.931 2,79 92,84
           
ALTRES DESPESES 538.336 8,68 512.510 8,66 95,20
           
TOTAL DESPESES ORDINÀRIES 6.200.971 100,00 5.918.760 100,00 95,45

Comptes anuals i informe d’auditoria de comptes

La Fundació Joan Miró presenta els seus comptes anuals auditats al protectorat de la Generalitat de Catalunya.

Comptes anuals 2021

Comptes anuals 2020

Comptes anuals 2019

Comptes anuals 2018

Comptes anuals 2017

Comptes anuals 2016

Comptes anuals 2015

Comptes anuals 2014

Memòries anuals

Pla estratègic