Llei de transparència

Publicitat de la informació relativa a les obligacions de transparència i bon govern segons  Llei 19/2013, de 9 de desembre.

La obligación de transparencia informativa derivada de esta ley, que es aplicable a las entidades privadas, es que la Fundació Joan Miró debe publicar de manera periódica y actualizada en su sitio web la siguiente información institucional y económica:

Informació institucional

La Fundació Joan Miró Centre d’Estudis d’Art Contemporani és una fundació civil privada, subjecta a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, i regida pels Estatuts i altres disposicions legals que li siguin d’aplicació sota el Protectorat de la Generalitat de Catalunya.

El seu domicili social és al Parc de Montjuïc, sense número, de la ciutat de Barcelona.

La Fundació es constituí el 7 d’abril de 1972, dedicada principalment a la difusió de l’obra de Joan Miró, a través de la col·lecció dels fons de la Fundació i d’exposicions d’art contemporani, com també la realització d’activitats complementàries com ara cicles de música, seminaris, espectacles infantils, activitats pedagògiques, etc.

La representació, el govern, l’administració i la disposició dels béns fundacionals depenen d’un Patronat, que en els seus orígens estava format per un grup d’intel·lectuals, artistes, amics i familiars de Joan Miró. Actualment el constitueixen un màxim de vint-i-cinc membres, entre els quals hi ha representants de la Generalitat de Catalunya, del Ministeri de Cultura i de l’Ajuntament de Barcelona, així com del món artístic i empresarial. Els membres del Patronat de la Fundació no perceben cap mena de retribució per l’exercici de les funcions pròpies del seu càrrec sota cap concepte ni per altres serveis. La directora, que actualment és membre del Patronat, ha percebut 117.354,18 euros per l’exercici de les seves funcions de direcció.

Membres dels òrgans de govern

Patronat de la Fundació Joan Miró

Membre Càrrec Representant
Jaume Freixa Janariz President Títol particular
Joaquim de Nadal Caparà Vicepresident Títol particular
Josep M. Coronas Guinart Secretari Títol particular
Frederic Amat Noguera Vocals Títol particular
Pere Jaume Borrell Vocals Títol particular
Valentí Oviedo Cornejo Vocals Ajuntament de Barcelona
Jaume Collboni Cuadrado Vocals Ajuntament de Barcelona
Lola Fernández Jiménez Vocals Títol particular
Joan Gardy Artigas Vocals Títol particular
Miguel Ángel González Suela Vocals Ministeri de Cultura
Kazumasa Katsuta Vocals Títol particular
Ariane Lelong-Mainaud Vocals Títol particular
Robert S. Lubar Vocals Títol particular
Rosa Maria Malet Vocals Títol particular
Eva Prats Güerre Vocals Títol particular
Sara Puig Alsina Vocals Títol particular
Joan Punyet Miró Vocals Títol particular
Maria Àngels Torras Ripoll Vocals Generalitat de Catalunya
Carles Usandizaga Lleonart Vocals Títol particular
Francesc Vicens Giralt Vocals Títol particular
Jusèp Maria Boya i Busquet Vocals Generalitat de Catalunya
Carles Viladàs Jené Vocals Títol particular
Odette Viñas Gomis Vocals Títol particular

President emèrit
Eduard Castellet i Díaz de Cossío

Membres del Patronat emèrit
Oriol Bohigas
Josep Colomer Maronas
Daniel Lelong
Josep Maria Mestres Quadreny

Organigrama d’àrees:

Directora
Rosa Maria Malet

Sotsdirectora-gerent
Dolors Ricart Sampietro

Àrea de Conservació
Teresa Montaner

Àrea de Programació i projectes
Martina Millà

Àrea d’Administració
Marta Vilaró

Àrea de Registre i exposicions
Jordi Juncosa

Àrea de Comunicació
Anna Noelle

Àrea de Premsa
Elena Febrero

Àrea de Patrocini i mecenatge
Cristina Pallàs

Àrea de Manteniment i seguretat
Ramon Gonzalez

Àrea d’Informàtica
Josep Ciller

Informació econòmica

Subvencions rebudes de les administracions

Les subvencions rebudes de les administracions públiques en els últims cinc anys es detallen per l’import en euros i en funció de la seva finalitat.

Administració Concepte 2012 2013 2014 2015 2016
             
Generalitat de Catalunya Funcionament / Activitat 372.941 422.432 433.821 427.006 418.841
Generalitat de Catalunya Per inversions         61.869
Ajuntament de Barcelona Funcionament / Activitat 463.762 635.009 635.009 635.009 827.819
Ajuntament de Barcelona Per inversions 14.343 450.000   75.000 605.000
Ministerio de Cultura Funcionament / Activitat 161.500 80.000 78.010 70.000 70.000
    1.012.546 1.587.441 1.146.840 1.207.015 1.983.529

Pressupost Fundació Joan Miró

El pressupost de la Fundació Joan Miró es detalla amb descripció de les principals partides i amb  informació sobre el seu estat d’execució.

EXECUCIÓ PRESSUPOST  PRESSUPOST 2016 REALITZAT  2016
           
INGRESSOS TOTAL € % TOTAL € % Executat % 
           
SUBVENCIONS INSTITUCIONALS 1.126.113 14,42 1.272.660 15,33 113,01
           
SUBVENCIONS PER ACTIVITATS ESPECÍFIQUES 708.455 9,08 847.797 10,21 119,67
           
INGRESSOS D’EXPLOTACIÓ 5.374.444 68,88 5.549.114 66,82 103,25
           
SUBVENCIONS EN CAPITAL  601.000 7,70 640.433 7,71 106,56
           
ALTRES INGRESSOS      -6.010 -0,07  
           
TOTAL INGRESSOS 7.810.012 100 8.303.994 100 106,32
TOTAL DESPESES 7.802.146 100 8.294.969 100 106,32
           
RESULTAT  7.866   9.026    
           
EXECUCIÓ PRESSUPOST  PRESSUPOST 2016 REALITZAT  2016
           
DESPESES  TOTAL € % TOTAL € % Executat % 
           
PERSONAL 2.788.000 35,73 2.818.197 33,97 101,08
           
SERVEIS EXTERNS ATENCIÓ AL PÚBLIC 575.000 7,37 580.593 7,03 100,97
           
DESPESES D´EXPLOTACIÓ 1.696.061 21,74 1.873.117 22,12 110,44
           
ACTIVITATS 973.000 12,47 1.275.411 13,86 131,08
           
COMPRES 740.000 9,48 719.557 9,88 97,24
           
ALTRES DESPESES 1.030.085 13,20 1.028.093 12,39 99,81
           
TOTAL DESPESES ORDINÀRIES 7.802.146 100,00 8.294.969 100,00 106,32

Comptes anuals i informe d’auditoria de comptes

La Fundació Joan Miró presenta els seus comptes anuals auditats al protectorat de la Generalitat de Catalunya.

Annual accounts 2016

Annual accounts 2015

Annual accounts 2014

Annual accounts 2013

Annual accounts 2012