Llei de transparència

Publicitat de la informació relativa a les obligacions de transparència i bon govern segons  Llei 19/2013, de 9 de desembre.

La obligación de transparencia informativa derivada de esta ley, que es aplicable a las entidades privadas, es que la Fundació Joan Miró debe publicar de manera periódica y actualizada en su sitio web la siguiente información institucional y económica:

Informació institucional

La Fundació Joan Miró Centre d’Estudis d’Art Contemporani és una fundació civil privada, subjecta a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, i regida pels Estatuts i altres disposicions legals que li siguin d’aplicació sota el Protectorat de la Generalitat de Catalunya.

El seu domicili social és al Parc de Montjuïc, sense número, de la ciutat de Barcelona.

La Fundació es constituí el 7 d’abril de 1972, dedicada principalment a la difusió de l’obra de Joan Miró, a través de la col·lecció dels fons de la Fundació i d’exposicions d’art contemporani, com també la realització d’activitats complementàries com ara cicles de música, seminaris, espectacles infantils, activitats pedagògiques, etc.

La representació, el govern, l’administració i la disposició dels béns fundacionals depenen d’un Patronat, que en els seus orígens estava format per un grup d’intel·lectuals, artistes, amics i familiars de Joan Miró. Actualment el constitueixen un màxim de vint-i-cinc membres, entre els quals hi ha representants de la Generalitat de Catalunya, del Ministeri de Cultura i de l’Ajuntament de Barcelona, així com del món artístic i empresarial. Els membres del Patronat de la Fundació no perceben cap mena de retribució per l’exercici de les funcions pròpies del seu càrrec sota cap concepte ni per altres serveis. La directora, que actualment és membre del Patronat, ha percebut 120.197,98 euros per l’exercici de les seves funcions de direcció.

Membres dels òrgans de govern

Patronat de la Fundació Joan Miró

Membre Càrrec Representant
Sara Puig Alsina Presidenta Títol particular
Josep M. Coronas Guinart Secretari Títol particular
Frederic Amat Noguera Vocals Títol particular
Marta Clari Padrós Vocals Ajuntament de Barcelona
Lola Fernández Jiménez Vocals Títol particular
Román Fernández-Baca Casares Vocals Ministerio Cultura y Deporte
Laia Gasch Casals Vocals Títol particular
Elsa Ibar Torras Vocals Generalitat de Catalunya
Ariane Lelong-Mainaud Vocals Títol particular
Robert S. Lubar Vocals Títol particular
Rosa Maria Malet Vocals Títol particular
Andreu Mas-Colell Vocals Títol particular
Perejaume Vocals Títol particular
Eva Prats Güerre Vocals Títol particular
Jaume Freixa Janariz Vocals Títol particular
Joan Punyet Miró Vocals Títol particular
Joan Subirats Humet Vocals Ajuntament de Barcelona
Maria Àngels Torras Ripoll Vocals Generalitat de Catalunya
Odette Viñas Gomis Vocals Títol particular

Membres del Patronat emèrit
Oriol Bohigas
Josep Colomer Maronas
Joan Gardy Artigas
Kazumasa Katsuta
Daniel Lelong
Josep Maria Mestres Quadreny

Organigrama d’àrees

Director
Marko Daniel

Sotsdirectora-gerent
Dolors Ricart

Comunicació
Anna Noëlle

Públics
Mercè Sabartés

Publicacions
Magda Anglès

Premsa
Elena Febrero

Patrocini i mecenatge
Cristina Pallàs

Àrea artística

Coordinadora
Sònia Villegas

Col·leccions
Teresa Montaner

Exposicions
Martina Millà

Producció i registre
Jordi Juncosa

Programació pública i educació
Jordi Joan Clavero

Biblioteca
Teresa Martí

Àrea de gestió

Coordinadora i responsable d’administració
Marta Vilaró

Mantenimient i seguritat
Ramon González

Informàtica
Josep Ciller

Llibreria i botiga
Mercè Híjar

Informació econòmica

Subvencions rebudes de les administracions

Les subvencions rebudes de les administracions públiques en els últims cinc anys es detallen per l’import en euros i en funció de la seva finalitat.

Administració Concepte 2013 2014 2015 2016 2017
             
Generalitat de Catalunya Funcionament / Activitat 422.432 433.821 427.006 418.841 559.810
Generalitat de Catalunya Per inversions       61.869  
Ajuntament de Barcelona Funcionament / Activitat 635.009 635.009 635.009 827.819 1.085.009
Ajuntament de Barcelona Per inversions 450.000   75.000 605.000 200.000
Ministerio de Cultura Funcionament / Activitat 80.000 78.010 70.000 70.000 70.000
    1.587.441 1.146.840 1.207.015 1.983.529 1.914.819

Pressupost Fundació Joan Miró

El pressupost de la Fundació Joan Miró es detalla amb descripció de les principals partides i amb  informació sobre el seu estat d’execució.

EXECUCIÓ PRESSUPOST  PRESSUPOST 2017 REALITZAT  2017
           
INGRESSOS TOTAL € % TOTAL € % Executat % 
           
SUBVENCIONS INSTITUCIONALS 1.371.363 16,88 1.744.829 22,60 127,23
           
SUBVENCIONS PER ACTIVITATS ESPECÍFIQUES 605.455 7,46 704.149 9,12 116,30
           
INGRESSOS D’EXPLOTACIÓ 5.652.800 69,66 4.700.306 60,89 83,15
           
SUBVENCIONS EN CAPITAL  494.000 6,09 520.224 6,74 105,31
           
ALTRES INGRESSOS      49.443 0,64  
           
TOTAL INGRESSOS 8.123.618 100 7.718.950 100 95,02
TOTAL DESPESES 8.114.733 100 7.918.397 100 97,58
           
RESULTAT  8.885   -199.447    
           
DESPESES  TOTAL € % TOTAL € % Executat % 
           
PERSONAL 2.829.210 34,87 2.868.534 36,23 101,39
           
SERVEIS EXTERNS ATENCIÓ AL PÚBLIC 671.544 8,28 573.802 7,25 85,45
           
DESPESES D´EXPLOTACIÓ 1.705.100 21,01 1.653.213 20,88 96,96
           
ACTIVITATS 1.129.000 13,91 1.181.919 14,93 104,69
           
COMPRES 750.000 9,24 706.460 8,92 94,19
           
ALTRES DESPESES 1.029.879 12,69 934.469 11,80 90,74
           
TOTAL DESPESES ORDINÀRIES 8.114.733 100,00 7.918.397 100,00 97,58

Comptes anuals i informe d’auditoria de comptes

La Fundació Joan Miró presenta els seus comptes anuals auditats al protectorat de la Generalitat de Catalunya.

Comptes anuals 2017

Comptes anuals 2016

Comptes anuals 2015

Comptes anuals 2014

Comptes anuals 2013