Blog Fundació Joan Miró Fundació Joan Miró

Aquestes últimes setmanes hem parlat molt d’arxius. L’exposició Miró-ADLAN. Un arxiu de la modernitat (1932-1936) ens ha fet adonar de la importància de guardar i conservar bé papers i documents que d’entrada poden no semblar-nos rellevants. Dibuixos, postals, quaderns, retalls de premsa, entrades de concerts o exposicions, cartells mítics, programes d’òpera…, tota aquesta miscel·lània documental no només pot representar un record de gran valor sentimental, sinó que forja un llegat que pot ser de gran interès. Anna Ferran, especialitzada en la conservació preventiva i restauració de paper, ens fa alguns suggeriments.

30_04_2021

Com preservar els records

Molt sovint, els arxius domèstics han servit per il·lustrar fets i moments històrics importants. La documentació que es guarda al llarg dels anys és un tresor que cal preservar per a les generacions futures.

Per aprendre a conservar els nostres documents farem prèviament un recorregut per les causes de degradació que els poden afectar i, d’aquesta manera, intentarem incidir en els riscos i minimitzar-los.

Causes de degradació i els seus efectes

Podem classificar les causes de degradació en dos grups: les degradacions motivades pels elements que componen els documents (que anomenem causes intrínseques) i les provocades per elements externs als documents (que anomenem causes extrínseques).

Les causes intrínseques estan relacionades amb els materials de composició dels documents, que per la seva pròpia naturalesa poden degradar-se. D’una banda, tenim el suport, que majoritàriament és paper o pergamí. El paper és un material de composició vegetal (està fabricat a partir de fibres vegetals: lli, cotó, cànem, fusta) i el pergamí és un material de composició animal (es fabrica a partir del tractament de la pell d’ovella, de cabra o de vaca, majoritàriament). D’altra banda, tenim els elements sustentats, ja siguin procediments secs, com el pastel o el carbó; grassos, com el llapis Conté; tintes cal·ligràfiques o d’impressió; tècniques aquoses, com l’aquarel·la o el guaix, etc.

Les tintes metal·loàcides tenen efectes corrosius sobre el suport de paper.

Les causes extrínseques estan relacionades amb els agents externs als documents però que els afecten de forma directa; ja siguin les condicions ambientals (temperatura, humitat relativa, llum, contaminació), els agents biològics (insectes, microorganismes, rosegadors), les accions antròpiques (manipulació, taques, elements metàl·lics afegits, etc.) o les situacions catastròfiques (incendis, inundacions, etc.).

Els efectes d’aquestes causes de degradació són els danys que observem en els documents i que anomenem alteracions o degradacions.

Les alteracions poden tenir forma d’estrip, de forat, d’ondulació, fins i tot forma de taca de diversos colors, i poden ser derivades de l’acció dels insectes, de la manipulació de les persones o de les condicions ambientals.

La temperatura i la humitat elevades poden ser desencadenants de reaccions químiques que afecten l’estabilitat de les tintes o de la pròpia cel·lulosa del paper. També poden desencadenar la proliferació de fongs capaços de descompondre la cel·lulosa amb finalitats nutricionals i deixar taques de diverses coloracions sobre el suport de paper.

Si podem determinar l’origen de les degradacions dels nostres documents i controlar-ne l’acció, podrem millorar la pervivència de la documentació. Certament, no totes les causes són controlables, però sí que podem minimitzar-ne l‘acció seguint unes recomanacions bàsiques de conservació.

Els insectes excaven galeries que poden travessar tot el bloc d’un llibre de dalt a baix.

Una bona conservació dels documents

Per tal de garantir una bona conservació dels documents que preservem a casa podem incidir en una sèrie de factors.

  • L’espai

Un espai adequat per a la conservació dels documents hauria de tenir un ambient estable i ventilat, però que eviti les oscil·lacions fortes de temperatura i humitat relativa. Cal evitar fonts d’escalfor properes, com aparells d’aire condicionat, estufes o radiadors, així com les zones més humides i exposades de les cases (soterranis, garatges o golfes).

És important evitar la llum natural directa i filtrar-la amb cortines o estors. La radiació lumínica conté radiacions ultraviolades i infraroges que són causants de la decoloració i l’esvaïment de les tintes, així com del ressecament i les deformacions dels suports.

  • La neteja

Cal dur a terme una neteja periòdica de l’espai d’emmagatzematge i del mobiliari. Les partícules de pols dipositades sobre els objectes poden tenir una acció abrasiva, corrosiva i ser causants de contaminació biològica. Així mateix, la pols dipositada sobre els documents actua com a captador de vapors àcids o de la humitat de l’aire.

Podem dur a terme la neteja dels nostres documents amb paletines de pèl tou (pèl de cabra) passant-les sobre la superfície de la documentació amb suavitat. En el cas de les fotografies, que presenten una superfície molt sensible a les abrasions, és més recomanable utilitzar una pera d’aire.

Neteja amb paletina de pèl tou d’una carta familiar i amb pera d’aire d’una fotografia.

  • La manipulació

Quan manipulem documents o fotografies és quan podem causar més danys. Es desaconsella enrotllar o plegar la documentació, ja que amb el pas del temps les deformacions poden derivar en estrips.

Cal manipular la documentació amb les mans netes, amb guants o utilitzant cantoneres per tal d’evitar la formació de taques o ditades. Les cantoneres les podem fabricar retallant i plegant fragments de paper neutre en forma arrodonida o triangular.

Manipulació d’una fotografia amb cantonera triangular i exemple de cantoneres que podem elaborar amb paper neutre.

Sempre que sigui possible, a l’hora de transportar un document el col·locarem sobre un suport rígid auxiliar (carpetes, capses o bases de cartró); d’aquesta manera evitarem crear plecs o deformacions innecessaris.

En el cas dels llibres, es recomana no forçar l’obertura del llom per no fer patir el cosit de les enquadernacions. Molt pocs llibres permeten una obertura de 180 graus sense patir danys estructurals. Per tal de facilitar aquesta obertura respectant el que cada llibre ens permet, es recomana utilitzar faristols, que podem elaborar mitjançant triangles de cartró neutre.

Faristols triangulars elaborats amb cartró ploma neutre.

  • Els elements de protecció i emmagatzematge

A l’hora d’emmagatzemar la nostra documentació, caldria disposar de contenidors que evitin la penetració de llum, pols, contaminants atmosfèrics i insectes, i que redueixin les variacions d’humitat relativa a l’interior.

Per protegir i ordenar els documents podem col·locar-los dins de capses, carpetes o camises respectant les agrupacions de qui els va generar o aplegar. En la mesura que es pugui, es recomana fer servir materials neutres, evitar els plàstics i utilitzar paper de qualitat per elaborar les camises1.

Exemples de capses de conservació per a fotografies i llibres i materials que cal evitar a l’hora d’emmagatzemar o agrupar els nostres documents:

 

InconvenientsAlternatives
Proteccions de plàsticNo són estables a llarg termini. Generen electricitat estàtica. No són transpirables.Paper neutre de qualitat. Plàstics estables que hagin passat el PAT2.
Cintes autoadhesives
(celos)
L’adhesiu s’acidifica i el material de suport de plàstic o paper s’acaba desprenent.
Perden la seva funció de subjecció i generen taques fosques molt difícils d’eliminar.
Existeixen cintes autoadhesives, anomenades de conservació, amb adhesius neutres, però a llarg termini generen problemàtiques similars.
No hi ha una alternativa idònia.
Elements metàl·lics
(clips, grapes, agulles)
Amb el temps s’oxiden i poden arribar a perforar el paper.Podem agrupar els documents relacionats amb camises de paper neutre.
Gomes elàstiquesEn condicions de temperatures elevades poden estovar-se, de tal manera que queden adherides a la documentació. Amb el temps es ressequen i es tornen rígides i trencadisses.Cinta de tela blanca de cotó.

 

Per acabar, cal afegir que sempre que ens trobem davant de degradacions que ens generin dubtes o que considerem que requereixen una intervenció de conservació o restauració ens hem d’adreçar als professionals especialitzats en aquest àmbit3.

 

Per saber-ne més:

 

* Notes:
1 Les camises consisteixen en fulls de paper plegats per la meitat de manera que poden contenir documents a l’interior.
2  PAT: photographic activity test (assaig d’activitat fotogràfica). És una prova estàndard ISO que es detalla a la norma ISO 18916:2007 i que avalua els materials per a la qualitat d’arxiu.
3 Conservadors-Restauradors Associats de Catalunya.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Back to top